Soutěž Back 2 School

Kup Cinnabon, vyfoť se, sdílej na Instagramu a vyhraj sladkosti pro celou třídu! Více informací najdeš v pravidlech.

Pravidla promo akce

Termín promoakce: od 8. 9. 2023 do 15. 9. 2023 (23:59)  Obsah promoakce:. Vyhraj dobroty o Cinnabonu pro celou třídu. Systém promoakce (systém hry): Zakoupíte produkt od Cinnabonu a následně se s ním vyfotíte. Nezapomeňte pořízené foto nasdílet a označit na IG @CinnabonCZ/SK, přidat do hashtagu #back2school a název školy soutěžícího. Odborná porota každý týden vylosuje jednoho výherce, který vyhraje dobroty od Cinnabonu pro celou jeho třidu.
 1. Pořadatel a organizátor akce: Mediasharks s.r.o., se sídlem Holečkova 777/39, Smíchov, 150 00 Praha, IČO 04884027 vedená Městského soudu v Praze, C 254860/MSPH.
 2. Promo akce bude probíhat na sociálních sítích Instagram společnosti Cinnabon CZ/SK s.r.o.: https://www.instagram.com/cinnabon_czsk/
 
 1. Možnost zapojit se do promoakce mají všichni, kteří splní podmínky soutěže pořadatele v rozmezí výše uvedeného termínu.
 2. Do promoakce se může zapojit každá fyzická či právnická osoba s adresou pro doručování na území České republiky, která se splní podmínky soutěže.
 3. Každý účastník se může do promoakce přihlásit jen jednou.
 4. Z účasti ve hře jsou vyloučeny osoby, které jsou v pracovním či obdobném vztahu s organizátorem nebo pořadatelem promoakce, nebo osoby blízké těmto osobám (ust. § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku) či osoby přímo či nepřímo spolupracující na promoakci.
 5. Promoakci nelze vymáhat soudní cestou. 
 6. Vyplacení promoakce v hotovosti není možné. 
 7. Účastník promoakce odpovídá za to, že přihlášením se do promoakce, nebudou porušena práva třetích osob, zejména, že nebude zasaženo do autorských práv třetích osob. 
 8. Účastí v promoakci projevuje každý účastník svůj souhlas s jejími pravidly a s tím, že pořadatel Společnost Mediasharks s.r.o., se sídlem Holečkova 777/39, Smíchov, 150 00 Praha, IČO 04884027 je oprávněn zpracovávat, jako správce, osobní údaje účastníků poskytnuté v rozsahu této promoakce za účelem realizace promoakce. Účastí v promoakci každý účastník potvrzuje, že je seznámen se všemi právy, která vyplývají ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména s tím, že poskytnutí údajů je dobrovolné, že má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu, jakož i se všemi dalšími právy vyplývajícími z §11 a §21 tohoto zákona. 
 9. Organizátor si vyhrazuje právo kdykoli změnit podmínky či pravidla této promoakce, případně akci zastavit, přerušit či odložit. Organizátor promoakce si vyhrazuje právo ve sporných případech rozhodnout s konečnou platností dle vlastního uvážení. 
 10. Tato propagační akce není žádným způsobem sponzorována, doporučována, spravována ani jinak spojena se společností Facebook, Instagram nebo LinkedIn. 
 11. Přihlášením do promoakce dávají účastníci souhlas se zpracováním a uchováním svých osobních údajů na dobu 5 let, a to za účelem předání obsahu promoakce, řešení otázek souvisejících s účastí v promoakci a rovněž k marketingovým aktivitám Provozovatele, a to zejména ke zveřejnění jména, bydliště a odpovědí účastníků v tištěných a internetových médiích. Souhlas uděluje účastník podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon“). Poskytnuté osobní údaje budou zpracovávány v rozsahu Facebookový / Instagramový / Linkedin profil a stejně tak další údaje poskytnuté při registraci nebo zadané v průběhu promoakce. Poskytnutí údajů je podmínkou účasti v promoakci. Správcem osobních údajů je Provozovatel.
 12. Účastník má právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat písemnou žádostí doručenou na adresu sídla. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem jeho doručení Provozovateli. Odvolání souhlasu během trvání promoakce nebo před realizací promoakce povede k vyloučení účastníka z promoakce. Účastník má dále práva dle § 12 a § 21 zákona, tj. zejména právo přístupu k informacím o zpracovávání údajů, které se ho týkají, právo na jejich opravu, odstranění závadného stavu, právo nechat osobní údaje zablokovat nebo požadovat jejich likvidaci, jakož i právo na náhradu případné újmy podle příslušných právních předpisů, a právo na vysvětlení, pokud se domnívá, že zpracování probíhá v rozporu s ochranou soukromého a osobního života.
 13. Účastník účastí v soutěži uděluje Provozovateli souhlas se zasíláním obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to po dobu 5 let ode dne začátku promoakce. Obchodní sdělení je Provozovatel oprávněn zasílat prostřednictvím externích společností zajišťujících pro Provozovatele marketingové služby. Tento souhlas je uživatel oprávněn kdykoliv odvolat zasláním e-mailové zprávy na e-mailovou adresu Provozovatele s uvedením slova „Nezasílat“ v předmětu zprávy nebo kliknutím na hyperlinkový odkaz uvedený v textu obchodního sdělení.
 14. Účastí v promoakci uděluje účastník Provozovateli souhlas s uveřejněním Facebookového / Instagramového / profilu účastníka ve sdělovacích prostředcích, v tištěných případně elektronických médiích, na webových stránkách Provozovatele, facebookových / instagramových / Provozovatele, pokud je toto užití v souvislosti s touto promoakci, zejména k propagačním účelům.